• Hanoi Elite hotel

Làm gì khi bạn chỉ có 3s để nói về thương hiệu của mình với khách hàng?


Trong “sự phát triển quá thừa thãi của các thương hiệu”, một người tiêu dùng cho bạn chỉ 2 giây (hoặc có khi 3 giây nếu bạn may mắn) để quảng bá cho thương hiệu của mình.

Điu đó có nghĩa là bn cn phi to ra skhác bit nếu mong mun sng sót và đạt được tí chút thành công. Bn có thtách mình ra khi mt thế gii hàng hoá không có trt tnhư thế gii ca chúng ta chtrong vòng 3 giây hay không? “Bt cứ điu gì”. 

 

Đó là mt tmà bn thường nghe được. Tkhi nào thì nó đã trthành câu trli thông thường nht cho bt kcâu hi nào? Tôi cho rng đó là cách phn ng vô thưởng vô pht, không cm xúc và kèm theo mt cái nhún vai.

 

Rõ ràng đây là triu chng ca mt thế gii đang quá ti thông tin, đặc bit là trong thương mi. Tnhà hàng đến rp hát, các kênh truyn hình cáp đến các hãng hàng không… quá nhiu la chn và có quá ít skhác bit, tt cả điu đó dn chúng ta đến mt sln xn khó thoát ra.

 

Tôi quan sát kiu phn ng “bt cứ điu gì” tác động lên thương hiu và nhn thy rng mt triu chng tương tcũng đã bt đầu xut hin, tm gi là “sphát trin quá tha thãi ca các thương hiu”. Tôi cho rng bn tng btriu chng này ri và tôi biết điu này. Trong “sphát trin quá tha thãi ca các thương hiu”, mt người tiêu dùng cho bn ch2 giây (hoc có khi 3 giây nếu bn may mn) để qung bá cho thương hiu ca mình. Điu đó có nghĩa là bn cn phi to ra skhác bit nếu mong mun sng sót và đạt được tí chút thành công.

 

Tôi không nói cn phi có skhác bit t10% hay đến 50%, nhưng trong mt thtrường mà sn phm làm ra để phc vmi người và bn cn phân loi mình ra để có thể đạt đến mt vtrí màn ơi đó, bn tht skhác bit. Ri lúc đó bn mi nhvào sc mnh truyn thông để đảm bo cho thương hiu ca mình luôn luôn được nhìn nhn là mt la chn khác bit. Nói  đến quy lut ba-giây và nhng vn đề ca nó, không có nghĩa là tt ccác khách hàng đều có kiu quan tâm như thế, nên bn phi làm thế nào để tht sto ra khác bit?

 

Riêng tôi nghĩ rng, tiêu tn hàng giờ để tranh lun thương hiu ca mình phi như thế nào không phi là cách tt nht để khác bit hoá thương hiu trên thtrường, mà tt hơn hãy để thi gian tp trung tìm hiu nhng đim mà bn không mun thương hiu ca mình mc phi, nhng đim mà thương hiu ca bn cn phát trin và to nên sso sánh khác bit gia hai bên.

 

Làm sao thc hin được điu đó? Trước hết hãy định hình mt thương hiu mà bn chng mun  ging nó. Ri chn mt thương hiu tương tnhư vy trên thtrường để làm mc tiêu, mô tnó và xác định vì sao đối thủ được người tiêu dùng tin tưởng.

 

Sau đó, hãy đánh giá cn thn và vch ra chiến lược theo mt đường hướng ngược li hoàn toàn. Bn luôn luôn phi mmt to ra nhìn qua vtrí ca đối th, nhm tìm kiếm nhng yếu tkhác bit và cung cp cho thtrường mt lý do hoàn toàn hp lý để chp nhn thương hiu ca bn. Tiếp tc vi gii pháp “khác bit vi đối thcnh tranh”, hãy nhìn vào thương hiu đối lp được chn và gii thích tt cnhng gì hlàm.

 

Hãy đánh giá cách làm vic đó và mi thcó liên quan đến h. Nhn din các yếu tlý trí ln tình cm trong tâm trí khách hàng có liên quan đến thương hiu này. Hnhm đến đối tượng nào, ai là khách hàng đem li nhiu li nhun cho hvà vì sao. Hãy khám phá xem ngun gc sc mnh ca hlà từ đâu. Có phi hni tiếng nhvào thiết kế sn phm hay chc năng sn phm, hay các gói dch v, ưu thế vgiá hay nhvào các phương tin truyn thông v.v…?

 

Nếu hdùng kênh truyn thông, thì kênh nào họ đã chn tác động và gây n tượng chyếu đến khách hàng? Đâu là đim tiếp xúc đầu tiên ca thương hiu đó vi khách hàng? Và đim nào là đim chcht trong quá trình nhm xây dng thương hiu ca h. Có phi kinh nghim trc tuyến ca hlà quan trng nht không? Chính sách dch vkhách hàng và hthng giao hàng như thế nào? Tngoài vào trong, họ được nhìn nhn ra sao? Định vthương hiu nào mà hcgng đạt được?

 

Và bn phát hin ra nhng đim nguy hi tim năng nào ca h? Nếu bn bt đầu hiu rõ hthì trong đầu bn shin ra nhng ý nim rõ ràng và đâu là cơ hi để bn bước trên con đường vn chưa được khai phá. Hãy xác định nhu cu thtrường nào vn chưa được thomãn và làm cách nào bn thomãn được nhu cu đó. Bng cách đánh giá hlàm nhng gì và bn snhìn thy rõ ràng mình cn làm gì. Khách hàng ca bn ri sẽ được phc vnhư thế nào, bn sha hn điu gì và ri điu đó đem li cho cuc sng trong thế gii này nhng gì, hthng bán lsra sao: qua bàn đặt hàng hay qua dch vtrc tuyến.

 

Bn sthy phương pháp hp lý nht để btrí các hot động xây dng thương hiu. Ngoài ra, cn to ra các mi liên hthương hiu vi khách hàng để to được schú ý, bt hliếc nhìn và tt hơn hết là khi đầu mt giao dch vi khách hàng ca mình. Khi bt đầu nghiên cu thc hin khác bit hoá thương hiu, tt nht nên dùng phương pháp thông thường là động não nhóm (brainstorming). Hãy ly mt ý tưởng xut sc tngun ý kiến khách hàng và tnhng ý tưởng thông thường ca nhân viên bn.

Bn hãy suy nghĩ về điu đó tht nhiu, JetBlue đã không thtrthành mt thương hiu khác bit nếu họ đã không nhìn vào nhng đối thkhác và nói vi nhau rng: chúng ta đừng làm như thế nhé! Chúng ta đều biết rng thương hiu sinh ra đến giúp người tiêu dùng la chn.

 

Trong mt thế gii đang trong “sphát trin quá tha thãi các thương hiu”, tht khó cho bn để đưa ra nhng la chn tht skhác bit. 3 giây là khong thi gian không nhiu, vì thế bn phi thc hin tht nhanh mi vn đề.

vietnambranding.com
Các bài mới

Các tin cũ hơn
[X] Close
Sao nhí