• Hải Khánh

Vietnam Development Information Center

Logo: Vietnam Development Information Center
Tên website: Vietnam Development Information Center - http://www.vdic.org.vn/vn/index_vn.html -
Thông tin mô tả: Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam là một sáng kiến hợp tác của Ngân hàng thế giới và các cơ quan viện trợ phát triển chính thức đang hoạt động tích cực ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc tiếp
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:58:32 GMT
 
Sửa thông tin