• Hải Khánh

Trung tâm dữ liệu các TCPCP

Logo: Trung tâm dữ liệu các TCPCP
Tên website: Trung tâm dữ liệu các TCPCP - http://www.ngocentre.netnam.vn -
Thông tin mô tả: Mục đích của trang web là thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cuờng quan hệ và đối ngoại giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Việt Nam.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:41:47 GMT
 
Sửa thông tin