• Hải Khánh

Tổ chức hổ trợ giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam

Logo: Tổ chức hổ trợ giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam
Tên website: Tổ chức hổ trợ giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam - http://www.educationfordevelopment.org -
Thông tin mô tả: Trang web gồm 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Hà Lan, giới thiệu các sự án, hoạt động, tiêu chí của tổ chức EFD, một tổ chức hổ trợ giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:37:50 GMT
 
Sửa thông tin