• Hải Khánh

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn

Logo: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn
Tên website: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn - http://ascardvn.com -
Thông tin mô tả: Tư vấn và hỗ trợ phát triển các công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chuồng trại, công nghệ sinh học, thuỷ sản, môi trường, làm vườn, chế biến, phát triển nông thôn ở những lĩnh vực khác nhau
Ngày đăng ký: Fri, 07 May 2010 11:58:31 GMT
 
Sửa thông tin